Działka siedliskowa

Pojęcie działki siedliskowej nie jest definiowane przez prawo budowlane. Definicji tej nie znajdziemy również w ustawach dotyczących ochrony gruntów rolnych, czy planowanie przestrzennego. Wzmiankę dotyczącą zagadnienia jakim jest „działka siedliskowa” możemy odnaleźć natomiast w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r. (sygn. akt IIICZP 12/69). Zgodnie z nią działka siedliskowa to grunt pod budynkami, które należą do gospodarstwa rolnego. Zabudowa tego typu zwana jest zabudową zagrodową (siedliskiem). Definicję zabudowy zagrodowej możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z definicją:

w skład zabudowy zagrodowej wchodzą przede wszystkim budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, gospodarstwach hodowlanych, gospodarstwach ogrodniczych, a także w gospodarstwach leśnych.