§ 68. – [Rodzaje gruntów i ich oznaczenia] – Ewidencja gruntów i budynków.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) zarządza się, co następuje:

Grunty rolne dzielą się na:

  1. użytki rolne, do których zalicza się:
   1. grunty orne, oznaczone symbolem – R,
   2. sady, oznaczone symbolem – S,
   3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
   4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
   5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
   6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
   7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
   8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;
  2. nieużytki, oznaczone symbolem – N.

Grunty leśne dzielą się na:

  1. lasy, oznaczone symbolem – Ls;
  2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

  1. tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem – B;
  2. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;
  3. inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi;
  4. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem – Bp;
  5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem – Bz;
  6. użytki kopalne, oznaczone symbolem – K;
  7. tereny komunikacyjne, w tym:
   1. drogi, oznaczone symbolem – dr,
   2. tereny kolejowe, oznaczone symbolem – Tk,
   3. inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem – Ti,
   4. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem – Tp.

Grunty pod wodami dzielą się na:

  1. grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem – Wm;
  2. grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem – Wp;
  3. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem – Ws.

Sadów o powierzchni mniejszej od 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych o powierzchni mniejszej od 0,0100 ha nie wykazuje się w ewidencji.

Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.