GDÓW, Ul. grzybowa/graniczna…

Przedmiotem prezentacji jest nieruchomość położona w miejscowości Gdów, przy zbiegu ulic Grzybowej i Granicznej w północno-zachodniej części miejscowości,  składająca się z działek 84/1, 84/2, 84/3 (łącznie: 52,68 ar). Teren nieogrodzony porośnięty roślinnością trawiastą oraz zadrzewiony (wąskie pasy drzew wzdłuż dróg). Działki powstałe z podziału dz. nr 84, tworzą aktualnie zwarty kompleks 3 działek o kształcie zbliżonym do trapezu. Każda z działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W otoczeniu występuje luźno rozrzucona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lasy, tereny zielone i rolne. Teren zabudowy oznaczony jako MN3.

 

Fragment części tekstowej MPZP:
§ 25
 
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2, MN3):
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) usługi publiczne,
2/ przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe komercyjne,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
c) budynki gospodarcze, garaże,
d) obiekty małej architektury,
e) ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i parkingi,
f) zieleń urządzona.
 
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych od pkt 2 do pkt 8,
2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a, c nie mogą zajmować więcej niż:
a) 40% powierzchni przeznaczenia podstawowego w terenach MN1 i MN2 w strefie centrum,
b) 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego w terenach MN1 poza strefą centrum,
 c) 20% powierzchni przeznaczenia podstawowego w terenach MN2, MN3 poza strefą centrum,
3) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) obowiązuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza,
b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o układzie szeregowym dopuszcza się wyłącznie w strefie
centrum,
c) wysokość zabudowy nie może być większa niż:
– 14 m dla budynków mieszkalnych i usługowych, a dla budynków garaży i gospodarczych 9 m,
w terenach MN1 i MN2 położonych w strefie centrum,
– 10 m dla budynków mieszkalnych i usługowych, a dla budynków garaży i gospodarczych 7 m,
w terenach MN1, MN2 i MN3 położonych poza strefą centrum,
d) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia
30o÷45o stałym na całej długości połaci, z kalenicą główną dachów usytuowaną równolegle do dłuższego boku
rzutu prostokątnego budynku, wysięg okapu nie mniejszy niż 0,5 m,
e) dachy w kolorach czerwieni, brązu, bordo i grafitu,
f) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn, przy czym na jednym budynku należy stosować
jedną formę lukarn, dopuszcza się doświetlenie oknami połaciowymi,
g) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane, wbudowane w budynki lub
wolnostojące,
h) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna, kamienia, siatki lub cegły; ustala się usytuowanie
ogrodzeń od strony drogi zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) zakazuje się:
a) realizacji dachów asymetrycznych z kalenicą przesuniętą w pionie lub poziomie oraz dachów płaskich
i kopertowych,
b) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster oraz szkła barwionego oraz niskostandardowych
materiałów takich jak blacha falista, siding,
5) na terenie inwestycji, jako powierzchnię biologicznie czynną należy urządzić:
a) minimum 30% powierzchni w terenach MN1 i MN2 w strefie centrum,
b) minimum 50% powierzchni w terenach MN1 poza strefą centrum,
c) minimum 60% powierzchni w terenach MN2 poza strefą centrum,
d) minimum 65% powierzchni w terenach MN3,
6) powierzchnia zabudowy terenu inwestycji nie może przekraczać:
a) 55% powierzchni w terenach MN1 i MN2 w strefie centrum,
b) 35% powierzchni w terenach MN1 poza strefą centrum,
c) 30% powierzchni w terenach MN2 poza strefą centrum,
d) 25% powierzchni w terenach MN3,
7) nie dopuszcza się do wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niż:
a) 6 arów w obrębie terenów MN1 i MN2 w strefie centrum,
b) 8 arów w obrębie terenów MN1 i MN2 poza strefą centrum,
c) 10 arów w obrębie terenów MN3,
d) obowiązują zasady podziału działek budowlanych określone w §8.
8) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) obowiązują zasady określone w §15 ust. 6.
3. Użytkowanie obiektów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 lit. a, b i c nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
 
Kupujący nie płaci prowizji.

Dostępne media: Gaz, Prąd, Woda

MPZP: MN3

 

👉  2 km od najbliższego przystanku
👉  3 min samochodem do najbliższego sklepu spożywczego
👉  12 km do jeziora/zamku w Dobczycach
👉  4 km od najbliższego przedszkola/szkoły

👉  3 km od centrum Gdowa
👉  dojazd do Krakowa samochodem zajmuje ok 20 min

Mapa Google

Zobacz działkę na mapach Google

Mapa Geoportal

Zobacz działkę i jej parametry w Geoportalu.

    Zostaw swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać podobne oferty.
    _____________________________________________________